UMJESTO PREDGOVORA/1. UVOD/2. ZNAČAJNI SUBJEKTI/3. PROPISI O ZDRAVSTVENOJ DJELATNOSTI/ 4. NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE/5. RAZINE I ORGANIZACIJSKI OBLICI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI / 6. MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE/7. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI / 8. ZDRAVSTVENE USTANOVE/9. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA SEKUNDARNOJ RAZINI/10. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERCIJARNOJ/RAZINI/ 11. ZDRAVSTVENI ZAVODI/12. REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA/13.NACIONALNO ZDRAVSTVENO VIJEĆE/ 14. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOST/15.SREDSTVA/16. PRIVATNA PRAKSA / 17.PRAVA I DUŽNOSTI OSOBA U OSTVARENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE / 18. ZDRAVSTVENI RADNICI I PITANJA RADNIH ODNOSA/19.AUTONOMNI OPĆI AKTI/20.KOMORE/ 21. KARAKTERISTIČNE PREKRŠAJNE ODREDBE/22.NEKE POSEBNE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE/23. ZAKLJUČAK

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (komentar) (NN 100/18) na snazi od 01.01.2019.

DIO PRVI /OSNOVNE ODREDBE (Članak 1.- 3.)-

DIO DRUGI /ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

GLAVA I. DRUŠTVENA SKRB (Članak 4.- 12.)

GLAVA II. NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Članak 13.-20.)

GLAVA III. MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Članak 21.-25.)

GLAVA IV. PRAVA I DUŽNOSTI OSOBA U OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Članak 26.- 27.)

DIO TREĆI/ZDRAVSTVENA DJELATNOST

GLAVA I. RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 28.-36.)

GLAVA II. SPECIFIČNI DIJELOVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 37.- 40.)

DIO ČETVRTI/SADRŽAJ I ORGANIZACIJSKI OBLICI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

GLAVA I. ZAJEDNIČKE ODREDBE (Članak 41.-45. )

GLAVA II. ORDINACIJA (Članak 46.- 69.)

GLAVA III. ZDRAVSTVENE USTANOVE (Članak 70.-82.)

GLAVA IV. TIJELA ZDRAVSTVENE USTANOVE (Članak 83. -97.)

GLAVA V. AKTI ZDRAVSTVENE USTANOVE (Članak 98.- 99.)

GLAVA VI. UNUTARNJI USTROJ KLINIČKIH I BOLNIČKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA (Članak 100.- 101.)

GLAVA VII. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 102.- 111. )

GLAVA VIII. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 112. -119.)

GLAVA IX. ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 120.-127.)

GLAVA X. ZDRAVSTVENI ZAVODI (Članak 128.-142.)

GLAVA XI. REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA (Članak 143.-145.)

GLAVA XII. NACIONALNO ZDRAVSTVENO VIJEĆE (Članak 146.)

GLAVA XIII. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 147.-154.)

DIO PETI/ZDRAVSTVENI RADNICI

GLAVA I. UVJETI ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI (Članak 155. - 192.)

GLAVA II. RADNO VRIJEME U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE (Članak 193. -199.)

DIO ŠESTI/NADZOR

GLAVA I. VRSTE NADZORA (Članak 200.)

GLAVA II. UNUTARNJI NADZOR (Članak 201.-202.)

GLAVA III. STRUČNI NADZOR KOMORE (Članak 203.)

GLAVA IV. ZDRAVSTVENO-INSPEKCIJSKI NADZOR (Članak 204.-220.)

GLAVA V. UPRAVNI NADZOR (Članak 221. -228.)

DIO SEDMI/UTVRĐIVANJE UZROKA SMRTI I OBDUKCIJA (Članak 229.-238.)

DIO OSMI/KOMORE (Članak 239.-241.)

DIO DEVETI/PREKRŠAJNE ODREDBE (Članak 242.-252.)

DIO DESETI/PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 253.-281.

LITERATURA/KAZALO

PRILOG 1/ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE/KRATKI KOMENTAR ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PRILOG 2/DIREKTIVA 2003/88/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. STUDENOG 2003. O ODREĐENIM VIDOVIMA ORGANIZACIJE RADNOG VREMENA

PRILOG 3/DIREKTIVA 2005/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 7. RUJNA 2005. O PRIZNAVANJU STRUČNIH KVALIFIKACIJA (tekst bez priloga)

PRILOG 4/DIREKTIVA VIJEĆA 2010/32/EU O PROVOĐENJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SPRJEČAVANJU OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA U BOLNIČKOM SEKTORU I ZDRAVSTVU KOJI SU SKLOPILI HOSPEEM I EPSU

PRILOG 5/DIREKTIVA 2011/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 9. OŽUJKA 2011. 561

PRILOG 6/PREGLED NAJZNAČAJNIJIH PRAVNIH IZVORA SA IZVATKOM SAMO KLJUČNIH DIJELOVA ODNOSNO ČLANAKA