KOMENTAR
ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

(NN 35/35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA - KNJIGA PRVA: OPĆI DIO Glava I. – Glava VII. (čl. 1. – čl. 246)- 680 stranica, veliki komentar sa sudskom praksom, kazalo pojmova, tablični prikaz usporedbe članaka ZOO/91-ZOO/05, ZOO/05-ZOO/91 (kontinuitet pravne norme), literatura.

KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA - KNJIGA DRUGA: POSEBNI DIO Glava VIII. UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI (čl. 247. – čl. 1044.) - 1480 stranica, veliki komentar sa sudskom praksom, veliki komentar sa sudskom praksom, kazalo pojmova, tablični prikaz usporedbe članaka ZOO/91-ZOO/05, ZOO/05- ZOO/91 (kontinuitet pravne norme), literatura.

KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA - KNJIGA TREĆA: Glava IX. IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI (čl. 1045. – čl. 1165.) - 740 stranica, veliki komentar sa sudskom praksom, Prilozi: ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA (Narodne novine, br. 35/05), ZID ZOO (Narodne novine, br. 41/08), Tekst odredaba Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05) koji je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 41/08), ZAKON O ROKOVIMA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA (Narodne novine, br. 125/11), Tekst odredbe čl. 174. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/08, 41/08) koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza (Narodne novine, br. 125/11) ,ZID ZOO (Narodne novine, br. 75/15), Tekst odredaba Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11) koji je izmijenjen i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 75/15), ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (Narodne novine, br. 108/2012, 144/2012, 81/2013 i 112/2013), ZAKON O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU (Narodne novine, br. 75/2009, 112/2012, 143/2013, 147/2013 i 9/2015), ZI ZOO (Narodne novine, br. 29/18), Tekst odredaba Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) koji je promijenjen Zakonom o izmjenama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 29/18), tablični prikaz usporedbe članaka ZOO/91-ZOO/05, ZOO/05-ZOO/91 (kontinuitet pravne norme), literatura.

Izradi novog ZOO-a prišlo se iz nekoliko razloga. Iako je stari ZOO praksa dobro prihvatila, vremenom se ukazalo na neke nedostatke koje je bilo potrebno ispraviti, velikim brojem izmjena i dopuna koje su učinjene tijekom godina tekst Zakona postao je nepregledan, a osim toga Republika Hrvatska obvezala se u svoj pravni poredak ugraditi čitavu pravnu stečevinu Europske unije što podrazumijeva i usklađivanje ZOO-a s odredbama direktiva Europske unije koje uređuju materiju obveznog prava. Osim toga, postojala je potreba terminološkog usklađivanja teksta Zakona sa standardom hrvatskog pravnog nazivlja. Tekstom novog ZOO-a također su izvršene promjene u sistematizaciji sadržaja, izvršena je renumeracija članaka te su izvršene određene sadržajne izmjene teksta starog ZOO-a. Novim ZOO-om uređeni su i neki instituti koji u starom Zakonu nisu bili uređeni, kao što su ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o posudbi, ugovor o darovanju, ugovor o najmu te institut nameta.

Novi Zakon o obveznim odnosima objavljen je u Narodnim novinama, br. 35/05. od 17. ožujka 2005. godine. Stupio je na snagu 1. siječnja 2006. godine, s time da je primjena odredaba čl. 26. st. 1. do 3. te čl. 29. st. 2. do 6. i st. 8. počela nakon isteka dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu (od 1. siječnja 2008.). Danom stupanja na snagu osnovnog teksta ZOO-a prestao je važiti stari ZOO (Narodne novine, br. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01) i odredbe čl. 116. do 121. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine, br. 48/03 i 163/03). Početkom primjene odredaba novog ZOO-a prestale su važiti odredbe čl. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., čl. 9. st. 1. t. 1. i čl. 10. Zakona o kamatama (Narodne novine, br. 94/94).

ZID ZOO objavljen je u Narodnim novinama, br. 41/08, od 9. travnja 2008., a stupio je na snagu 17. travnja 2008. godine. Razlog izmjena i dopuna jest postizanje potpune usklađenosti s odgovarajućom pravnom stečevinom i otklanjanje dvojbi koje su se, u vezi s primjenom pojedinih odredbi, pojavile u praksi.

Stupanjem na snagu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza (Narodne novine, br. 125/11), 1. siječnja 2012. godine prestao je važiti čl. 174. ZOO-a (Narodne novine, br. 35/05 i 41/08). Ovaj zakon važio je od 1. siječnja 2012. do 30. rujna 2012., nakon čega je, 1. listopada 2012. godine, stupio na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12). U čl. 90. tog zakona propisano je da se na obvezne odnose iz toga zakona primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, tj. odredbe ZOO-a. Zato odredbe ZOO-a koje uređuju novčane obveze valja povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primijeniti Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao poseban zakon (lex specialis).

ZID ZOO objavljen je u Narodnim novinama, br. 78/15 od 17. srpnja 2015., a stupio je na snagu 1. kolovoza 2015. Osim što se njime mijenja tekst ZOO-a, mijenjaju se i dopunjuju drugi zakoni, i to: Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i Zakon o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13 i 9/15).

ZID ZOO objavljen je u Narodnim novinama, br. 29/18 i stupio je na snagu 5. travnja 2018., osim odredaba čl. 1. do 5. koje su stupile na snagu 1. srpnja 2018. godine. Njime su brisane odredbe kojima je prenesena (ranija) Direktiva 90/314/EEZ (podstavak 3. članka 1.a, Odsjek 24. s člancima od 881. do 903. kojima je uređen ugovor o organiziranju putovanja) te su terminološki izmijenjene odredbe Odsjeka 25. (koji se odnosi na posrednički ugovor o putovanju) radi prilagodbe izričajima novog Zakona o pružanju usluga u turizmu. Osim toga, izmijenjen je čl. 999. kojim su banke, odnosno štedionice oslobođene uporabe pečata kod unosa uplata i isplata novca u štednim knjižicama, dok su izričaji „duševna bolest“ i „zaostao umni razvoj“ u člancima 1050. i 1055., kao zastarjeli, stigmatizirajući i neprihvatljivi, zamijenjeni izričajima „mentalno oštećenje“ i „intelektualno oštećenje“ kako bi se terminologija Zakona uskladila s terminologijom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Tekstom ZOO-a u cijelosti su implementirani: Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (85/374/EEZ) (SL L 210, 7. 8. 1985.), Direktiva Vijeća od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika (86/653/EEZ) (SL L 382, 31. 12. 1986.), Direktiva 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 141, 4. 6. 1999.), Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7. 7. 1999.), Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 17. 12. 2009.).

ZOO se sastoji od tri dijela, općeg i posebnog, sadržanog u devet glava te prijelaznih i završnih odredbi, što čini ukupno 1165 članaka. Općim dijelom uređuju se osnove obveznih odnosa te je podijeljen na sedam glava, odnosno njime se uređuju osnovna načela, sudionici obveznih odnosa, nastanak, vrste, učinci, prestanak obveza te promjene u obveznom odnosu. Posebnim dijelom uređuju se ugovorni (Glava VIII.) i izvanugovorni obvezni odnosi (Glava IX.). Ugovorni obvezni odnosi sastoje se od dva odjeljka. U prvom se uređuju opće odredbe o sklapanju ugovora, zastupanju, tumačenju ugovora, učincima ugovora, te slučajevima u kojima je ugovor nevaljan, odnosno ništetan ili pobojan. Drugi odjeljak uređuje 33 ugovora. Izvanugovornim obveznim odnosima uređuje se izvanugovorna odgovornost za štetu.

Članci ZOO-a su u knjizi izloženi i sustavno komentirani na način da omogućuju brzo i jednostavno snalaženje i povezivanje s ostalima u opsežnom tekstu. Uz svaki članak autorski pročišćenog teksta ZOO- a, u knjizi je prikazana sudska praksa po autorovom izboru. Lakšem snalaženju treba poslužiti i abecedno kazalo pojmova na kraju knjige.

Kako bi se čitatelju pokušalo olakšati uočavanje razlika između novih i prijašnjih zakonodavnih rješenja, te ga uputilo na najvažnije promjene koje su se dogodile, u dodatku knjige izložen je tekst ZOO-a iz 2005. godine te sve izmjene i dopune teksta koje su učinjene od njegovog stupanja na snagu, zajedno s obrazloženjem razloga zbog kojih su iste učinjene. Ovo zato što primjenu materijalnopravnih propisa i sudsku praksu valja uvijek povezati s propisima koji su važili u vrijeme nastanka ugovornog ili izvanugovornog obveznog odnosa. U tom je smislu izložen i usporedni prikaz članaka novog ZOO-a i starog ZOO-a, koji zbog izvršene renumeracije članaka novog ZOO-a može poslužiti kao koristan alat i pri pretraživanju starije sudske prakse.

Knjiga je prvenstveno namijenjena pravnim praktičarima i teoretičarima, ali i svima drugima koji se susreću s ugovornim i izvanugovornim odnosima, kao što su poduzetnici, građani, ekonomisti, studenti i dr.