Knjiga dr. sc. Dragana Zlatovića vrlo je potrebna i kao visokoškolski udžbenik i kao stručna publikacija u području prava društava. U formalnom smislu, knjiga sadrži deset dijelova. Uz svaki dio navedena je relevantna sudska prkaksa a u posebnom praktikumu mjesto su pronašli i najvažniji akti trgovačkih društava.
Sada korištene knjige srodnog sadržaja (Gorenc, Petrović, Ćesić) dijelom sadrže zastarjele podatke te nedovoljno pokrivaju ili uopće ne pokrivaju određena područja kojima je autor posvetio posebnu pozornost, kao što je “Utjecaj otvaranja postupka predstečajne nagodbe, odnosno stečajnog postupka društva na upravljanje društvom”, “Participacija radnika u upravljanju u trgovačkom društvu” (usklađeno s izmjenama koje donosi novi ZOR) te “Upravljanje intelektualnim kapitalom u trgovačkom društvu”. Osim toga, pored temeljnih pitanja upravljanja trgovačkim društvima, autor nije zaboravio obraditi i posebne režime upravljanja u nekim specifičnim trgovačkim društvima. Sve to navedeno knjizi UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA daje dodatnu vrijednost…
….korisno može poslužiti poduzetnicima, članovima uprava i nadzornih tinjela, javnim bilježnicima, odvjetnicima, sucima, stečajnim upraviteljima i svima drugima koji se svakodnevno ili povremeno bave pitanjima upravljanja trgovačkim društvima…

... Autoru je na odličan način uspjelo sistematično i pregledno, uključujući i kvalitetan odabir sudske prakse, prikazati uređenje različitih vrsta trgovačkih društava i upravljanja…
…Velika vrijednost ove knjige odražava se, između ostalog, u skupljenoj sudskoj praksi na kraju svakog poglavlja i u dodanom praktikumu koji ima iznimnu važnost za praksu…
Ovo izdanje biti će na velikoj pomoći svim korisnicima (pravnicima, upravnim organima, računovodstvima, javnim bilježnicima)…

Dr. sc. Dragan Zlatović
UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

DIO I. TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA
DIO II. ZAJEDNIČKA OBILJEŽJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
DIO III. UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
DIO IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA OSOBA
DIO V. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA KAPITALA
DIO VI. OGLEDI O DRUŠTVIMA KAPITALA
DIO VII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
DIO VIII.PARTICIPACIJA RADNIKA U UPRAVLJANJU TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
DIO IX. UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
DIO X. PRAVNI PRAKTIKUM
Prilog: ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA


IZ SADRŽAJA IZDVAJAMO

DIO I. TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA / TRGOVAČKO PRAVO / PRAVO DRUŠTAVA / PRAVNA VRELA U PODRUČJU PRAVA DRUŠTAVA / Zakonodavstvo Republike Hrvatske / … Europsko pravo društava / Druga vrela …/DIO II. ZAJEDNIČKA OBILJEŽJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA / TRGOVAC / TRGOVAC POJEDINAC / TRGOVAČKO DRUŠTVO /4.PREDDRUŠTVO /5.PODRUŽNICA / PREDMET POSLOVANJA / TVRTKA / SJEDIŠTE / UPIS U SUDSKI REGISTAR / UVJETI ZA POČETAK POSLOVANJA / SUDSKA PRAKSA /DIO III. UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA / UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA / ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA /DIO IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA OSOBA /1.DRUŠTVA OSOBA /2.ORTAŠTVO /3.JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO / KOMANDITNO DRUŠTVO /TAJNO DRUŠTVO /GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE /… Europsko gospodarsko interesno udruženje /DIO V. UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA KAPITALA /1.DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU…Zastupanje…Uredno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća…Nadzorni odbor…Sastav i imenovanje nadzornog odbora… Sazivanje i rad skupštine…Evidencija odluka skupštine…Pravo na obaviještenost…Zaštita prava manjine…Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala društva…Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću…Prestanak društva s ograničenom odgovornošću
…Sudska praksa/ DIONIČKO DRUŠTVO… Temeljni kapital…Dionice….Rodovi dionica…Vlastite dionice…Sastojci dionice…Registar dionica…Osnivanje dioničkog društva…Osnivači…Statut dioničkog društva… Načini osnivanja dioničkih društava…Simultano osnivanje društva….Sukcesivno osnivanje društva…Dualistički ustroj organa dioničkog društva… Uprava… Nadležnost i sastav uprave… Pravo glasa… Glavna i posebna skupština… Monistički ustroj organa dioničkog društva… Upravni odbor... Izvršni direktori… Prestanak dioničkih društava… Sudska praksa /POSEBNA DRUŠTVA KAPITALA /Europsko društvo – Societas Europea (SE) … Uvjeti osnivanja i temeljne značajke Europskog društva …Suodlučivanje zaposlenika u Europskom društvu …Struktura Europskog društva …Dualistički ustroj …Monistički ustroj …Zajedničke odredbe za monistički i dualistički ustroj …Glavna skupština …Društvo za uzajamno osiguranje …Općenito o društvima za osiguranje
Temeljne karakteristike društva za uzajamno osiguranje …Kreditna unija …Kreditna institucija …Leasing društvo… Organi leasing-društva… Uprava leasing-društva… Nadzorni odbor leasing-društva… Obveze i odgovornosti članova uprave leasing-društva /DIO VI. OGLEDI O DRUŠTVIMA KAPITALA /POVEZANA DRUŠTVA …Pojam povezanih društava …Vrste povezanih društava …Društvo s većinskim udjelom i društvo s većinskim pravom odlučivanja u drugome društvu …Ovisno i vladajuće društvo… Koncern i koncernsko društvo… Pojam koncerna …Vrste koncerna… Društva s uzajamnim udjelima… Društva povezana poduzetničkim ugovorima… Sudska praksa /PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA UZ PLAĆANJE OTPREMNINE – SQUEEZE OUT… Prijenos dionica manjinskih dioničara prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o preuzimanju dioničkih društava… Sudska praksa …DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTAVA KAPITALA … Zahtjev za naknadu štete … Sudska praksa /ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA

U OSNIVANJU I DJELOVANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA … Javno bilježništvo i trgovačka društva …Javni bilježnik i dioničko društvo …Javni bilježnik i društvo s ograničenom odgovornošću … Neke ovlasti javnog bilježnika u odnosu na trgovačka društva prema posebnim zakonima /DIO VII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA / STATUSNE PROMJENE I PREOBLIKOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …Općenito o statusnim promjenama trgovačkih društava…Pripajanje i spajanje …Zaštita prava radnika - prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca … Preoblikovanje / UTJECAJ OTVARANJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE ODNOSNO STEČAJNOG POSTUPKA DRUŠTVA NA UPRAVLJANJE DRUŠTVOM … Postupak predstečajne nagodbe … Stečaj … Stečajni sudac …Stečajni upravitelj …PRESTANAK TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …Prestanak i likvidacija …Ukidanje trgovačkog društva/DIO VIII. PARTICIPACIJA RADNIKA U UPRAVLJANJU TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA /PARTICIPACIJA RADNIKA U UPRAVLJANJU I ODLUČIVANJU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU / RADNIČKO VIJEĆE I SKUP RADNIKA …Biračko pravo i izborni odbor …Pravo na suodlučivanje… Rad radničkog vijeća i odnos sa sindikatom …Poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća i isključenje njegova člana … Sudska praksa i mišljenja državnih tijela /EUROPSKO RADNIČKO VIJEĆE /SUDJELOVANJE RADNIKA U ORGANU TRGOVAČKOG DRUŠTVA /SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU U EUROPSKOM DRUŠTVU (SE) I EUROPSKOJ ZADRUZI (SCE) /DIO IX. UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM KAPITALOM U TRGOVAČKOM DRUŠTVU/KORPORATIVNO UPRAVLJANJE /OECD načela korporativnog upravljanja /Kodeksi korporativnog upravljanja u Republici Hrvatskoj /INTELEKTUALNI KAPITAL / UPRAVLJANJE ZAŠTITOM PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA… /POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE… Sudska praksa / DIO X. PRAVNI PRAKTIKUM / DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU / ZAPISNICI O OSNIVANJU JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU / STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA / POSLOVNIK O RADU UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA / POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA / POSLOVNIK O RADU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA / KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA / PREPORUKE ZA NAGRAĐIVANJE ČLANOVA NADZORNIH I UPRAVNIH ODBORA / POZIV ZA SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA / IZJAVA O PRIHVAĆANJU POSTAVLJANJA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA /
Prilog: ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA