IZ PREDGOVORA:

Jedan od osnovnih postulata pravne sigurnosti je da sudske odluke kojima sudovi (unutar kontinentalnog europskog pravnog kruga) rješavaju konkretne pravne sporove, temeljene na istom ili vrlo sličnom činjeničnom supstratu kojeg treba podvesti pod pojedinu i točno određenu pravnu normu, pod uvjetom pravilne primjene logičkog zaključivanja, moraju rezultirati istim ili sličnim sudskim stavom.
U tom smislu posebno je značajno kako takvo što i provesti u djelo.

Zasigurno je uvođenje instituta tzv. izvanredne revizije (ZPP čl. 382.) koju stranke mogu podnijeti protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana ….značajan iskorak u podizanju „praga“ pravne sigurnosti u RH na jednu višu razinu.


….„zbirka“ presuda koja obuhvaća ne samo sudsku praksu vezanu uz ugovor o osiguranju već i uz razne ostale pravne institute koji se „usputno“ pojavljuju kod rješavanja sporova iz ugovora o osiguranju, kao što su razna pitanja iz domene parničnog postupka te nečega bez čega osiguranje ne bi imalo svrhe, a to su pitanja iz područja naknade šteteIZ SADRŽAJA SUDSKE PRAKSE UZ UGOVOR O OSIGURANJU IZDVAJAMO:


/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – NEOSIGURANO VOZILO (ČL.86. ZAKONA O OSIGURANJU)/OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI – UPORABA VOZILA (ZOSOIO ČL.54.)/PRAVO OSIGURANJA – OBVEZE OSIGURANIKA (ČL.919. ZOO)/PRAVO OSIGURANJA – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL.919.)/PRAVO OSIGURANJA – POLICA I LIST POKRIĆA (ZOO ČL. 902.)/TOTALNA ŠTETA (ZOO ČL.189.)/NAKNADA ŠTETE – TOTALNA ŠTETA NA INOZEMNOM VOZILU (CARINSKI ZAKON ČL. 99.)/OSIGURANJE – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL. 919.)/PRAVO OSIGURANJA – POČEKNI/RESPIRO ROK (ČL.7. ST.3. UVJETA AO OD 15. 01. 1994.)/OSIGURANJE – TKO SE NE SMATRA TREĆOM OSOBOM (ZOIO ČL.24.)/... PRAVO OSIGURANJA – OBVEZA OSIGURATELJA – ISPLATA NAKNADE ILI UGOVORENE SVOTE (ZOO ČL.913.)/PRAVO OSIGURANJA – AUTOMOBILSKA ODGOVORNOST – SUPUTNIŠTVO (ZOS ČL.82.)/PRAVO OSIGURANJA – OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI KOD DVA OSIGURATELJA (ZOS ČL. 87.)/UGOVOR O NAGODBI (IZVANSUDSKA NAGODBA) – ZABLUDA (ZOO ČL.61.)/NAKNADA ŠTETE – PREKID ZASTARIJEVANJA POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE UZROKOVANE KAZNENIM DJELOM (ZOO ČL.377/....ODGOVORNOST ZA ŠTETU – VLASNIKA MOTORNOG VOZILA U POKRETU (ZOO ČL.178.)/PRAVO OSIGURANJA – ODGOVORNOST TREĆIM – PRIKOLICA (ZOO ČL.184.)/PRAVO OSIGURANJA – PRIJEVOZ STVARI U POMORSKOM OSIGURANJU ...../PRAVO OSIGURANJA – ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA .......OBVEZNO OSIGURANJE – PUTNIKA U JAVNOM PROMETU – POJAM PUTNIKA (ZOO ČL. 941.)/.../PRAVO OSIGURANJA – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD VOZILA INOZEMNE REGISTRACIJE (ZOS ČL.97.)/PRAVO OSIGURANJA – AUTOODGOVORNOSTI – SMRT VOZAČA KRIVCA (ZOS ČL.79.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OBVEZNO OSIGURANJE – NEOSIGURANO VOZILO (ZOS ČL.86,)/...../PRAVO OSIGURANJA – ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU (ZOO ČL.380....../PRAVO OSIGURANJA – OSIGURANJE IMOVINE – INTERES OSIGURANJA (ZOO ČL.924.)/PRAVO OSIGURANJA – OGRANIČENJA OSIGURANIH RIZIKA – ŠTETE UZROKOVANE RATNIM OPERACIJAMA ILI POBUNAMA (ZOO ČL. 931.)/PRAVO OSIGURANJA - UVJETI OSIGURANJA – AUTOKASKO – NIŠTAVOST POJEDINIH ODREDBI (ZOO ČL. 143.)/PRAVO OSIGURANJA – NAMJERNA NETOČNA PRIJAVA ILI PREŠUĆIVANJE OKOLNOSTI ZNAČAJNIH ZA OCJENU RIZIKA (ZOO ČL.908.) ODGOVORNOST ZA ŠTETU – MOTORNO VOZILO – OBOSTRANA KRIVNJA IMATELJA (ZOO ČL.192.)/........OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD NEOSIGURANOG VOZILA (ZOS ČL. 86 i 94.)/OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – POJAM MOTORNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA – ODGOVORNOST TREĆIM OSOBAMA (ZOS ČL.82.)/UGOVOR O OSIGURANJU – OPĆENITO – OBVEZE OSIGURANIKA ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA (ZOO ČL. 929.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OD NEOSIGURANOG VOZILA – REGRES OSIGURATELJA (ZOS ČL.86.)/UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE – ŠTETE UZROKOVANE RATNIM OPERACIJAMA I POBUNAMA (ZOO ČL. 931.)/UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE – OPĆENITO – OSIGURANJE ZA TUĐI RAČUN (ZOO ČL. 905.)/PRAVO OSIGURANJA – UGOVOR O OSIGURANJU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA – POSLJEDICE NEUPLATE PREMIJE OSIGURANJA (ZOO ČL.913.)/ODGOVORNOST U SLUČAJU NEZGODE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POGONU – ODGOVORNOST IMATELJA (ZOO ČL.178.)/UGOVOR O OSIGURANJU – OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI – ŠTETE ZA KOJE OSIGURATELJ NE ODGOVARA (ZOS ČL.79.)/.......NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – TOTALNA ŠTETA NA VOZILU (ZOO ČL. 189) //UGOVOR O OSIGURANJU OD AO – PROŠIRENO POKRIĆE – ISKLJUČENJA IZ OSIGURANJA./UGOVOR O OSIGURANJU – OPĆENITO – POSLJEDICE NEPLAĆANJA PREMIJE (ZOO ČL.912.)....

IZ SADRŽAJA SUDSKE PRAKSE UZ POGLAVLJE - ŠTETE


NAKNADA ŠTETE – SMANJENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI (ZOO ČL.200)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – IZGUBLJENA ZARADA (ZOO ČL.196.)/ZATEZNA KAMATA (ZOO ČL. 277.)/ ODGOVORNOST ZA ŠTETU – SOLIDARNA ODGOVORNOST NARUČITELJA I IZVOĐAČA RADOVA (ZOO ČL.207.)/NAKNADA ŠTETE – IZMJENA RENTE (ZOO ČL. 196.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – KRIVNJA BRODARA
(PZ ČL 628.) /NAKNADA ŠTETE – STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA (ČL.19. ST.1. TČ. 1B ZAKONA O SUDOVIMA)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PRIJEVOZ STVARI CESTOM – ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA (ZOO ČL.671.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – SUBJEKTIVNA - MEDICINSKE USTANOVE (ZOO ČL.154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DJEČJEG VRTIĆA (ZOO ČL.154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU KOJU RADNIK PRETRPI NA RADU ILI U SVEZI S RADOM (ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ČL. 6..... NAKNADA ŠTETE - MATERIJALNA ŠTETA – IZGUBLJENA ZARADA ZA VRIJEME BOLOVANJA (ZOO ČL.195.) /ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSLODAVCA PREMA RADNIKU (ZR ČL.102.)/NAKNADA ŠTETA – NENOVČANA MATERIJALNA ŠTETA – VISINA NAKNADE (ZOO ČL. 189.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU GRADA – POLEDICA ( ČL.14. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU)/ZASTARA – MATERIJALNA ŠTETA – IZGUBLJENA ZARADA (ČL.373. ZOO......ODGOVORNOST ZA ŠTETU - SOLIDARNA - GRADA (OPĆINE) I VETERINARSKE STANICE (ZOO ČL. 414.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSLODAVCA PREMA RADNIKU (ZPRO ČL.73.)/............................/ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE – MOTORNO VOZILO – ZAŠTITA OD EVIKCIJE (ZOO ČL.510.)/NAKNADA ŠTETE – OPSEG NAKNADE – PODIJELJENA ODGOVORNOST (ZOO ČL.192.)/PARNIČNI POSTUPAK – POVREDA PRAVILA O JEZIKU (ZPP ČL.102.)/NAKNADA ŠTETE – ZASTARA- ZASTOJ ZASTARIJEVANJA (ZOO ČL. 383.)/NAKNADA ŠTETE – SMANJENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI – PREKID ŠKOLOVANJA (ZOO ČL.200.)/NAKNADA ŠTETE – SNIŽENJE NAKNADE (ZOO ČL. 191.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPASNA STVAR ILI OPASNA DJELATNOST – PRETPOSTAVKA UZROČNOSTI (ZOO ČL.173.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – IZMJENA RENTE (ZOO ČL. 196.)/POSLOVODSTVO BEZ NALOGA – PRAVA POSLOVOĐE (ZOO ČL.220.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – IZGUBLJENA ZARADA POLJOPRIVREDNIKA (ZOO ČL. 195.)/ZATEZNA KAMATA - VISINA (ZOO ČL. 277.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – SMRT BLISKOG SRODNIKA – OSOBE KOJE IMAJU PRAVO NA NAKNADU (ZOO ČL.201.)/NAKNADA ŠTETE – NOVČANE OBVEZE – VALUTA OBVEZE (ZOO ČL.307)/NAKNADA ŠTETE – KAZNENO DJELO – ZASTARA – PREKID ZASTARIJEVANJA (ZOO ČL. 377)/PARNIČNI POSTUPAK – RELATIVNO BITNA POVREDA POSTUPKA (ZPP ČL.354.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU –SUDAR MOTORNIH VOZILA – PRAVILO DESNE STRANE (ZSPC ČL.32.)/NAKNADA ŠTETE – NEMATERIJALNA ŠTETA – SMRT BLISKOG SRODNIKA (ZOO ČL.201.)/NAKNADA ŠTETE – NENOVČANA MATERIJALNA ŠTETA – POČETAK TIJEKA ZATEZNE KAMATE (ZOO ČL.189.)/NAKNADA ŠTETE – NEMATERIJALNA ŠTETA – VISINA (ZOO ČL.200.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – NA RADU I U SVEZI S RADOM (ZZR ČL.6.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – KOMUNALNA DJELATNOST – GROBLJA (ČL11. ZG)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PRODAVATELJA – ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI (ZOO ČL. 490.)/PRESTANAK OBVEZA – OSTALI NAČINI PRESTANKA – PRIJEBOJ/KOMPENZACIJA (ZOO ČL.336.)/NAKNADA ŠTETE – DUŠEVNI BOLOVI SBOG SMRTI BLISKE OSOBE (ZOO ČL.201.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA RATNU ŠTETU (ZOO ČL. 154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – U SLUČAJU NEZGODE IZAZVANE MOTORNIM VOZILOM U POKRETU – NEPOSTOJANJE KRIVNJE (ZOO ČL.178.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSLODAVCA RADNIKU (ZZR ČL. 6.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – BOLNICE (ZOO ČL. 154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – BOLNICE (ZZZ ČL.25.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – NEMOGUĆNOST RESTITUCIJE (ZOO ČL.185.)/ /OBITELJSKO PRAVO – OPĆENITO – UZDRŽAVANJE MALOLJETNE DJECE (OBZ ČL. 212.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – SOLIDARNA – NARUČITELJA I IZVOĐAČA RADOVA (ZOO ČL.207.)..../ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI – NAKNADA ŠTETE – INDIREKTNA/REFLEKSNA ŠTETA (ZOO ČL 488.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (CZ ČL.101.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – PO OPĆIM PROPISIMA – OPASNAM STVAR (ZOO ČL. 173.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA RATNU ŠTETU (ZORHŠ ... ČL.2.)/ ODGOVORNOST ZA ŠTETU - DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE – MUP (ZOO ČL. 154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST ZA MALOLJETNIKA (ZOO ČL.167.)/ .................ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA RATNU ŠTETU (ZORHŠ ČL.3.)/..ODGOVORNOST ZA ŠTETU – BOLNICE (ZOO ČL. 154.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNE – NAKNADA U NOVCU (ZOO ČL.154.).../ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI - ORGANIZATORA PRIREDBI (ZOO ČL.181.)/NAKNADA ŠTETE – PRISTUPANJE DUGU (ZOO ČL. 454.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – USKLADIŠTENJE – ODGOVORNOST SKLADIŠTARA (ZOO ČL.731.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – UZROKOVANU KAZNENIM DJELOM – ZASTARA – PREKID ZASTARIJEVANJA (ZOO ČL.390.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI – RADNJA OŠTEĆENIKA (ZOO ČL. 177.)/NAKNADA ŠTETE – POVREMENA POTRAŽIVANJA – ZASTARA/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNE – U NOVCU (ZOO ČL. 185.)/NAKNADA ŠTETE – UZROKOVANE KAZNENIM DJELOM – PREKID ZASTARIJEVANJA (ZOO ČL.377.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST ZA ODRŽAVANJE CESTA – NALET DIVLJAČI (ZOO ČL. 158.)/OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – PRESTANAK OBVEZA – PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) – SLUČAJEVI KAD JE PRIJEBOJ ISKLJUČEN (ZOO ČL.341.)/NAKNADA ŠTETE –NEMATERIJALNA ŠTETA – ZASTARA – POČETAK TIJEKA (ZOO ČL.376.).../........DERIVATNO STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA POKRENTINI – AUTOMOBILU (ZVSP ČL.118.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (ZSDU ČL.13)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI – UZROČNA VEZA (ZOO ČL.154.)/..../...ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST DRŽAVE – ZA MINSKO POLJE (ZR ČL.2.)/...NAKNADA ŠTETE NA OSOBAMA – MATERIJALNA ŠTETA – IZGUBLJENA ZARADA ZBOG NESPOSOBNOSTI ZA RAD (ZOO ČL.195.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU – ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
(ZJI ČL. 23.)/..ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PODIJELJENA ODGOVORNOST – DOPRINOS OŠTEĆENIKA (ZOO ČL. 192.)/SOLIDARNA ODGOVORNOST – KAD SE NE MOŽE UTVRDITI KOJA JE OD VIŠE OSOBA,MEĐUSOBNO POVEZANIH, UZROKOVALA ŠTETU (zzo ČL.59)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSLODAVCA PREMA ZAPOSLENIKU – ŠTETA NA RADU I U SVEZI S RADOMA (ZZR ČL.6.)/NAKNADA ŠTETE – NEMATERIJALNA ŠTETA – DOPRINOS OŠTEĆENIKA VLASTITOJ ŠTETI (ZOO ČL.205.)/UGOVORNO PRAVO – OPĆENITO – ROK ISPUNJENJA I RASKID UGOVORA – PROMIJENJENE OKOLNOSTI (ZOO ČL. 133.)/NAKNADA ŠTETE – NENOVČANE MATERIJALNE – KAD DOSPIJEVA OBVEZA NAKNADE (ZOO ČL.189.)/ZASTUPANJE - PUTEM ODVJETNIKA – UGOVARANJE NAGRADE (ZO ČL 19.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNE – U SLUČAJU TJELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA ZDRAVLJA (ZOO ČL. 195.)/

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PREKID POSTUPKA – PO SILI ZAKONA (ZPP ČL. 212.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPASNA STVAR ILI OPASNA DJELATNOST – TKO ODGOVARA (ZOO ČL. 174.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – GUBITAK UZDRŽAVANJA – IZMJENA RENTE (ZOO ČL. 194.)/NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNE – CIJENA PREMA KOJOJ JE ODREĐUJE VISINA NAKNADE (ZOO ČL. 189.)/NAKNADA ŠTETE – PRESTANAK OBVEZA - ZASTARA – VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU – BUDUĆA ŠTETA (ZOO ČL.376.)/.......GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI TROŠKOVI – NAKNADA PREMA USPJEHU U PARNICI (ZPP ČL. 154.)/......./SUDSKA NADLEŽNOST – MEĐUNARODNA NADLEŽNOST – IZRIČITE ODREDBE O MEĐUNARODNOJ NADLEŽNOSTI (ZRSZ ČL.53.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU – SOLIDARNA ODGOVORNOST NARUČITELJA I IZVOĐAČA RADOVA (ZOO ČL. 207.)/


OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – NAKNADA ŠTETE – ZASTARA – PREKID ZASTARIJEVANJA (ZOO ČL. 385.)/OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – SKLAPANJE UGOVORA OD STRANE NEOVLAŠTENE OSOBE (ZOO ČL.88.)/NAKNADA ŠTETE – NEMATERIJALNA ŠTETA – TEŠKI INVALIDITET BLISKE OSOBE (ZOO ČL.201.)/GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PONAVLJANJE POSTUPKA – KAD SE POSTUPAK MOŽE PONOVITI
(ZPP ČL. 421.)/USTUPANJE POTRAŽIVANJA (CESIJA) – OPĆENITO (ZOO ČL.437)/IZVANUGOVORNE OBVEZE – STJECANJE BEZ OSNOVE – OPĆE PRAVILO – OPSEG VRAĆANJA (ZOO ČL. 210. I 214.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OSNOVE ODGOVORNOSTI – UZROČNOST (ZOO ČL.177.)/OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – RAZNE VRSTE OBVEZA –ALTERNATIVNE OBVEZE (ZOO ČL. 403.)/GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – IZVANPARNIČNI POSTUPAK – INOZEMNA SUDskA ODLUKA – REVIZIJA (ZS ČL.99)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU NASTALU USLIJED TERORISTIČKIH AKATA I JAVNIH DEMONSTRACIJA (ZOŠTAJD ČL8.)/PRAVO DRUŠTAVA – ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA (ZTD 429.)/OBVEZNO PRAVO – IZVANUGOVORNE OBVEZE – STJECANJE BEZ OSNOVE – OPĆE PRAVILO (ZOO ČL. 210.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPASNA STVAR ILI DJELATNOST – POJAM (ZOO ČL. 174.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI - PODNOŠENJE KAZNENE PRIJAVE (ZOO ČL.154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU - OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI – RADNJA OŠTEĆENIKA (ZOO ČL.177.)/RADNO I SOCIJALNO PRAVO – MOROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – PRAVO NA MIROVINU (ZMIO ČL. 130.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ORGANIZATORA PRIREDBE (ZOO ČL.181.)/POPRAVLJANJE ŠTETE – IMOVINSKE – PRAVNA OSOBNOST TRGOVAČKOG DRUŠTVA (ZTD ČL. 4. I 5.)/ZAKONSKA ZABRANA UTAKMICE – ZABRANA TAKMIČENJA RADNIKA S POSLODAVCEM (ZR ČL. 92.)/RADNO I SOCIJALNO PRAVO – MIROVNISKO I INVALIDSKO OSIGURANJE – PRAVO NA DVIJE MIROVINE (ZMIO ČL. 134.)/..OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – NOVČANE OBVEZE – VALUTA OBVEZE (ZOO ČL.395.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSLODAVCA – ŠTETA KOJU RADNIK NANESE TREĆIMA (ZOO ČL.170.)/GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – RAČUNANJE ROKOVA (ZPP ČL. 113.)/NAKNADA ŠTETE – NEMATERIJALNA (NEIMOVINSKA) ŠTETA – PRAVIČNA NOVČANA NAKNADA (ZOO ČL.200.)/...OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – PONAŠANJE U IZVRŠAVANJU OBVEZA I OSTVARIVANJU PRAVA – ZATEZNA KAMATA – NAČIN OBRAČUNA (ZOO ČL. 262.)/OBVEZNO PRAVO – OPĆENITO – SLOBODA UREĐIVANJA OBVEZNIH ODNOSA – OPĆA PONUDA (ZOO ČL.35.)/VRAĆANJE PRIVREMENO ODUZETIH PREDMETA – ZAKAŠNJENJE – ZATEZNA KAMATA (ZOO ČL. 324.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPĆENITO – KAD NE ODGOVARA VLASNIK OPASNE STVARI (ZOO ČL.175.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA ŠTETU POČINJENU U DOMOVINSKOM RATU (ZORHŠDR ČL.3.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE ZA VOJNU OSOBU (ZSOS čl. 218.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE (ZKG ČL.4)/NAKNADA ŠTETE – DUŠEVNI BOLOVI ZBOG SMRTI BLISKE OSOBE – PRIMJENA MJERODAVNOG PRAVA (zor ČL.201.)/NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – TRAJNO POVEĆANJE POTREBA – TUĐA POMOĆ I NJEGA (ZOO ČL. 186.)/ODGOVORNOST BRODARA – ZA ŠTETU ČLANA POSADE (PZ ČL. 161.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU ZDRAVSTVENE USTANOVE – BOLNICE (ZOO ČL.154.)/........... GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE PRODANE STVARI - NAKNADA ŠTETE (ZOO čl.501.)/POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – KADA DOSPIJEVA OBVEZA NAKNADE ( ZOO ČL. 189.)/... /NAKNADA ŠTETE – OSNOVE ODGOVORNOSTI – UZROČNA VEZA (ZOO ČL. 174.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST ZA DRUGOGA – ODGOVORNOST PO OSNOVI PRAVIČNOSTI (ZOO ČL. 169.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE – SUDSKOG VJEŠTAKA (ZOO ČL.154.)/...,NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE – DUŠEVNE BOLI ZBOG SMRTI BLISKOG SRODNIKA (ZOO ČL. 200.)/ODGOVORNOST DRŽAVE – DRŽAVNA UPRAVA - NEZAKONIT I NEPRAVILAN RAD SUDA (ZSDU ČL.13)/NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – NAKNADA U NOVCU – IZGUBLJENA ZARADA ZBOG NESPOSOBNOSTI ZA RAD (ZOO ČL. 195.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – LIJEČNIČKA GREŠKA – UZROČNA VEZA (ZOO ČL. 154.)/......NAKNADA ŠTETE – MATERIJALNA ŠTETA – OPSEG NAKNADE – IZMAKLA KORIST (ZOO ČL. 189.) /NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE – FIZIČKE BOLI (ZOO ČL. 200.)/ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - ODGOVORNOST GLAVNOG UREDNIKA – ISPRAVAK INFORMACIJE (ZM čl. 22.)/ODGOVORNOST U SVEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA – ODGOVORNOST ZAJEDNICE ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA (ZSR ČL. 46.)/UGOVORNO PRAVO – NAGODBA – ROK ISPUNJENJA I RASKID UGOVORA (ZOO ČL.125.)/....)/POMORSKA PLOVIDBA – IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST VLASNIKA BRODA I BRODARA ZA SMRT I TJELESNE OZLJEDE (ZPUP ČL. 998.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI – ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NEZAKONIT ILI NEPRAVILAN RAD SUDACA (ZS ČL. 67.)/Prestanak obveza – zastara – početak tijeka (ZOO čl. 376.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI – ODRŽAVANJE CESTA (ZJC ČL.58.)/NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE – ZASTARA – POČETAK TIJEKA (ZOO ČL. 376.)/UGOVOR O DJELU – OBVEZE IZVOĐAČA – ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE DJELA (ZOO ČL. 619.)/UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – ISPUNJENJE OBVEZE I OBUJAM NAKNADE ŠTETE (ZOO ČL.266.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE – PODIJELJENJA ODGOVORNOST (ZOO čl. 192.)/ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NEPRAVILAN RAD MUP-A (ZOO čl.174.)/OBVEZNO PRAVO – UGOVORI – UGOVOR O NAGODBI (ZOO ČL.1089)/ODGOVORNOST DRŽAVE ZA NEPRAVILAN RAD OSOBA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI (ZOO čl. 154.)/...ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – PRAVNI SLJEDNIK BIVŠE SFRJ (ZORHŠ... čl.1.)/NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE U OBLIKU NOVČANE RENTE – IZMJENA RENTE (ZOO ČL. 196.)/NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE U OBLIKU RENTE – IZMJENA RENTE (ZOO čl.196.)

/UGOVOR O USLUGAMA KAMPIRANJA – UPORABA KAMPA (ZUD čl. 33.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI – ŠTETA KOJU UZROKUJE ZAŠTIĆENA DIVLJAČ (ZZP ČL. 45.)/PLAĆANJE PRIPADAJUĆE NAKNADE ODVJETNIKU – ZASTARA (ZOO čl. 361.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OPASNA STVAR ILI DJELATNOST – PREDAJA STVARI TREĆOJ OSOBI (ZOO ČL.174 ST.1.)/....ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODRŽAVANJE CESTA (ZOO 154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST GRADA – ZALEĐENA POVRŠINA (ZOO čl. 154.)/UGOVOR O LEASINGU – PRAVA I OBVEZE SUBJEKATA (ZOO čl.542.)/ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU – SOLIDARNA ODGOVORNOST (ZOO čl. 206.)/NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE - IZGUBLJENA ZARADA ZBOG NESPOSOBNOSTI ZA RAD (ZOO ČL. 195.)/.... ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST ŠKOLE (ZU čl. 59.)./ODGOVORNOST ZA ŠTETU - DRŽAVE ZA NEPRAVILAN RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE (ZVSP čl. 167.)/...../ODGOVORNOST U SVEZI S OBAVLJANJEM POSLOVA OD JAVNOG INTERESA – ODRŽAVANJE CESTA (ZOO čl. 184.)/ ...BRAČNA STEČEVINA - IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA - VLASTITA IMOVINA(OZ čl. 248.)/...ODGOVORNOST ZA ŠTETU – PROTUPRAVNO ODUZIMANJE OPASNE STVARI OD VLASNIKA (ZOO čl. 175.)/...SUDJELOVANJE U NOGOMETNOJ UTAKMICI - ODGOVORNOST PO OSNOVU KRIVNJE (ZOO/05 čl. 1045.)/PRESTANAK OBVEZA – ZASTARA – POVREMENE TRAŽBINE(ZOO čl. 372.)/NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE – DUŠEVNI BOLOVI ZBOG POVREDE UGLEDA, ČASTI, SLOBODE ILI PRAVA LIČNOSTI (ZOO čl.154.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – ZA NEPRAVILAN RAD PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI – RAZMINIRANJE (ZR čl. 2. - 3.) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE - NAROČITO TEŠKI INVALIDITET BLISKE OSOBE (ZOO čl. 201.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZRUKOVANU RADNIKU (ZOO čl.161)/PRESTANAK OBVEZA - ZASTARA – POVREMENE TRAŽBINE (ZOO čl. 372.)/

OBVEZE S VIŠE DUžNIKA ILI VJEROVNIKA – SOLIDARNE OBVEZE – SOLIDARNOST DUŽNIKA (ZOO čl. 414.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – DRŽAVE – OSOBI NEOSNOVANO LIŠENOJ SLOBODE (ZOO čl. 154.)/POPRAVLJANJE ŠTETE – POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – IZMJENA RENTE (ZOO čl. 196.)NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE – IZGUBLJENA ZARADA (ZOO ČL. 189.)/...ODGOVORNOST ZA ŠTETU – ODGOVORNOST ORGANIZATORA PRIREDBI (ZOO čl. 181.)/POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE – NAKNADA U NOVCU (ZOO ČL. 200.)/NAKNADA NEIMOVINSKE ŠTETE – OSOBITO TEŠKI INVALIDITET BLISKE OSOBE (ZOO čl. 201.)/IZVANUGOVORNE OBVEZE - STJECANJE BEZ OSNOVE - OPĆE PRAVILO (ZOO čl. 210.)/IZVANUGOVORNE OBVEZE – STJECANJE BEZ OSNOVE – OPSEG VRAĆANJA (ZOO čl. 216.)/ODGOVORNOST ZA OBJAVLJENU INFORMACIJU - ODGOVORNOST NAKLADNIKA - PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI (ZM čl. 22.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI – OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI (ZOO čl. 177.)/ODGOVORNOST ZA ŠTETU – OD OPASNE STVARI ILI DJELATNOSTI – POJAM (ZOO čl. 173.)/ NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE - U SLUČAJU TJELESNE POVREDE ILI NARUŠENJA ZDRAVLJA – IZGUBLJENA ZARADA (ZOO čl. 195)/... Odgovornost za štetu – od Životinje – psi lutalice (ZOO/05 čl. 1045.)/ Izvanredni pravni lijekovi – tzv. izvanredna revizija (ZPP čl. 382 st.2.)/Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – ozljeda na radu (ZZR čl. 15.)/ Osiguranje od automobilske odgovornosti – neosigurano vozilo – pasivna legitinacija ( ZO čl. 86)/ Odgovornost za štetu – odrŽavanje cesta (POZJC čl. 37)/ Zatara – prekid zastare – priznanje duga (ZOO čl. 387.)/ Odgovornost za štetu – javnog biljeŽnika – duŽnost javnog biljeŽnika prilikom ovjere potpisa (ZJB čl. 77.)/ ... Odgovornost bolnice ili zdravstvene ustanove – pogrešna dijagnoza (ZOO čl. 170.)/ Pomorska plovidba – izvanugovorna odgovornost vlasnika broda i brodara – odgovornost za smrt i tjelesne ozljede (PZ čl. 836.)/ Međunarodni prijevoz robe cestom – odgovornost prijevoznika – zbog više sile (ZOO čl. 671.) / Zračni prijevoz – opću uvjeti prijevoza (čl.2. ZOSOZP) /Obvezno pravo –mane volje – nesporazum (ZOO čl.63.)/ Odgovornost odvjetnika – pretpostavke odgovornosti – uzročna veza (ZOO čl. 154.) / Operativni leasing - ništavost odredaba općih uvjeta ugovora protivnih svrsi ugovora (ZOO čl. 143.)/ Odgovornost države – za nezakonit ili nepravilni rad sudaca (ZS čl. 67.) / Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – izmjena rente (ZOO/05 čl. 1096.) / ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVITELJA – ZATEZNA KAMATA NA DUG OSTAVITELJA (ZN čl. 139.) / UGOVOR O POSREDOVANJU – OPĆENITO – ULOGA POSREDNIKA (ZOO čl. 813. I 815.) /PROUZROČENJE ŠTETE – PRETPOSTAVKE ODGOVORNOSTI - POGORŠANJE ZDRAVSTVENOG STANJA TUŽITELJA ZBOG DUGOGODIŠNJEG PARNIČENJA (ZOO/05 čl. 1045.)