Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Vrhunsko izdanje eminentnog autora, stručnjaka i praktičara, Berislava Matijevića donosi obradu ključnih instituta iz osiguranja, s gledišta teorije i sa stajališta referentne sudske prakse kao autoritativnog interpretatora prava u oblasti osiguranja. Autor se bavi onim područjima s kojima se praksa najčešće susreće ali i obrađuje one institute oko kojih se koplja lome. U fokusu su štete i naknade, automobilsko osiguranje, osiguranje nekretnina i imovine, neimovinske štete, odgovornost i osiguranje od odgovornosti ali i neki novi oblici osiguranja poput GAP osiguranja i sl. uvijek u analizi korelacije u odnosu na zakone koji reguliraju područje osiguranja i na Zakon o obveznim odnosima. Obrađeni su između ostalog i za praksu najzanimljiviji momenti Ugovora o osiguranju - zastare, rokovi, prekid ili istek, uloga umješača i td., uz obradu i ugovora o reosiguranju i suosiguranju. Osim toga autor je obradio i Jamstvo/Garanciju za ispravnost proizvoda u sklopu zaštite potrošača. Svi institute popraćeni su analiziranim primjerima iz sudske prakse RH i EU.

U prilogu knjiga sadrži integralne pročišćene tekstove dva najznačajnija zakona iz područja osiguranja, a to su Zakon o osiguranju i Zakon o obveznim osiguranjima u prometu. Prvi se primjenjuje u cijelosti od 1. siječnja 2016., dok je drugi na snazi od 30. prosinca 2014., ali je u međuvremenu četiri puta mijenjan i dopunjavan. U nastavku autor donosi važnu zakonsku regulative EU čije je „transponiranje“ ili početak primjene u tijeku ili se tek očekuje: Direktivu br. 2016/97 od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (Insurance Distribution Directive - IDD), Dokumentaciju Insurance Europe o tehničkim standardima koje mora zadovoljavati Dokument s ključnim informacijama o osigurateljnom proizvodu (Insurance Product Information Document – IPID), Uredbu br. 1286/2014 od 26. studenog 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs), Uredbu br. 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ - Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR), Direktivu br. 2015/2366 od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (Payment Service Directive - PSD II).

Apsolutno meritorno, stručno i preporučeno izdanje iz područja osiguranja namijenjeno osigurateljima i njihovim pravnim službama kao i osiguranicima i njihovim pravnim službama te odvjetnicima i sucima koji se u svom profesionalnom životu susreću s problematikom tj. tematikom iz područja osiguranja.

SADRŽAJ:

MANAGEMENT ŠTETA U OSIGURANJU
TIME MANAGEMENT U OBRADI ŠTETA IZ OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA
ALTERNATIVNE VJEŠTINE U OBRADI I LIKVIDACIJI ŠTETA
ŠTETA I NAKNADA IZ OSIGURANJA
ODGOVORNOST ZA ŠTETU I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
UGOVOR O REOSIGURANJU
SUOSIGURANJE - EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI
PODOSIGURANJE
OSIGURANJE NEKRETNINA NA “NOVU” VRIJEDNOST
PROMJENA UVJETA OSIGURANJANIŠTETNOST ODREDABA O GUBITKU PRAVA OSIGURANIKA NA OSIGURNINU NAKON NASTUPANJA OSIGURANOG SLUČAJA
PRAVO OSIGURANIKA NA POTPUNU NAKNADU ŠTETE
SUBROGACIJA I REGRES U OSIGURANJU
OBRADA ŠTETE IZ OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - IZMEĐU KVALITETNE USLUGE I MALA GESTIO OSIGURATELJA
UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE - RASKID, OTKAZ I ODUSTANAK -
ZABRANJENI SPORAZUMI OSIGURATELJA I AUTOSERVISA - U PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE -
JAMSTVO - GARANCIJA ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI I OSIGURANJE
ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU
PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU IMOVINE
“GAP” OSIGURANJE S NAGLASKOM NA OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
OSIGURANJE METEOROLOŠKIH DERIVATA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U SVOJSTVU PRIVATNE OSOBE
KUMULIRANJE NAKNADE ZA ŠTETU I OSUGURNINE
OSIGURATELJ KAO SOLIDARNI DUŽNIK - MATERIJALNI I PROCESNI ASPEKTI
OSIGURANJE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM
ZAKON O OSIGURANJU/ZAKON O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
DIREKTIVA (EU) 2016/97 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. SIJEČNJA 2016. O DISTRIBUCIJI OSIGURANJA (PREINAČENI TEKST) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)
INSURANCE EUROPE PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE FORMAT OF THE PID/INSURANCE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT/MOTOR INSURANCE/ INSURANCE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT/HOME CONTENTS INSURANCE / UREDBA (EU) BR. 1286/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 26. STUDENOGA 2014. O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE ZA MALE ULAGATELJE I INVESTICIJSKE OSIGURATELJNE PROIZVODE (PRIIP-OVI) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/ UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. TRAVNJA 2016. O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 95/46/EZ (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/ DIREKTIVA (EU) 2015/2366 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O PLATNIM USLUGAMA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU, O IZMJENI DIREKTIVA 2002/65/EZ, 2009/110/EZ I 2013/36/EU TE UREDBE (EU) BR. 1093/2010 I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2007/64/EZ (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/