SADRŽAJ:

MANAGEMENT ŠTETA U OSIGURANJU
TIME MANAGEMENT U OBRADI ŠTETA IZ OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA
ALTERNATIVNE VJEŠTINE U OBRADI I LIKVIDACIJI ŠTETA
ŠTETA I NAKNADA IZ OSIGURANJA
ODGOVORNOST ZA ŠTETU I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
UGOVOR O REOSIGURANJU
SUOSIGURANJE - EKONOMSKI I PRAVNI ASPEKTI
PODOSIGURANJE
OSIGURANJE NEKRETNINA NA “NOVU” VRIJEDNOST
PROMJENA UVJETA OSIGURANJANIŠTETNOST ODREDABA O GUBITKU PRAVA OSIGURANIKA NA OSIGURNINU NAKON NASTUPANJA OSIGURANOG SLUČAJA
PRAVO OSIGURANIKA NA POTPUNU NAKNADU ŠTETE
SUBROGACIJA I REGRES U OSIGURANJU
OBRADA ŠTETE IZ OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA - IZMEĐU KVALITETNE USLUGE I MALA GESTIO OSIGURATELJA
UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE - RASKID, OTKAZ I ODUSTANAK -
ZABRANJENI SPORAZUMI OSIGURATELJA I AUTOSERVISA - U PRAKSI SUDA EUROPSKE UNIJE -
JAMSTVO - GARANCIJA ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI I OSIGURANJE
ROKOVI ZASTARE KOD UGOVORA O OSIGURANJU
PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU IMOVINE
“GAP” OSIGURANJE S NAGLASKOM NA OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA
OSIGURANJE METEOROLOŠKIH DERIVATA
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U SVOJSTVU PRIVATNE OSOBE
KUMULIRANJE NAKNADE ZA ŠTETU I OSUGURNINE
OSIGURATELJ KAO SOLIDARNI DUŽNIK - MATERIJALNI I PROCESNI ASPEKTI
OSIGURANJE I ODGOVORNOST ZA ŠTETU IZAZVANU NEISPRAVNIM PROIZVODOM
ZAKON O OSIGURANJU/ZAKON O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU
DIREKTIVA (EU) 2016/97 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. SIJEČNJA 2016. O DISTRIBUCIJI OSIGURANJA (PREINAČENI TEKST) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)
INSURANCE EUROPE PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE FORMAT OF THE PID/INSURANCE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT/MOTOR INSURANCE/ INSURANCE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT/HOME CONTENTS INSURANCE / UREDBA (EU) BR. 1286/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 26. STUDENOGA 2014. O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE ZA MALE ULAGATELJE I INVESTICIJSKE OSIGURATELJNE PROIZVODE (PRIIP-OVI) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/ UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. TRAVNJA 2016. O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 95/46/EZ (OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA) (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/ DIREKTIVA (EU) 2015/2366 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2015. O PLATNIM USLUGAMA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU, O IZMJENI DIREKTIVA 2002/65/EZ, 2009/110/EZ I 2013/36/EU TE UREDBE (EU) BR. 1093/2010 I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2007/64/EZ (TEKST ZNAČAJAN ZA EGP)/