Iznimnoj vrijednosti ove nezaobilazne stručne knjige osim vrhunske profesionalne, savjetodavne, analitičke razine autorskog teksta uvelike pridonosi prikaz bogate arhive referentnih sudskih odluka koje in concreto ukazuju na stavove struke i pravosuđa u konkretnim sporovima iz čega SE MOGU ISČITATI konkretni savjeti za konkretne situacije što ovu knjigu čini jedinstvenim izdanjem na našem tržištu


…vrhunsko stručno izdanje, čija kvaliteta i aktualnost je neprijeporna, donosi SVEOBUHVATAN I KOMPARATIVAN PRIKAZ (uz suodnos s drugim institutima) prava intelektualnog, industrijskog vlasništva, autorskih i srodnih prava, postulate i pravne norme zaštite tržišnog natjecanja (tematika koja svakoga dana dobiva na sve većem značaju) u suodnosu s pravima potrošača - pravnu regulativu, prikaz bogate referentne i recentne sudsku praksu RH, EU kao i prikaz pravnih normi u pravnim sustavima zemalja regije u konkretnim situacijama koje su referetne za poziciju subjekata iz RH kao I za razumijevanje kompleksnosti područja prava koji se u monografiji donosi.


Mišljenje je struke da je ova stručna knjiga jedina na području RH koja na ovako sveobuhvatan i slojevit način daje prikaz svih aspekata prava i zaštite prava intelektualnog vlasništva, autorskog i žigovnog prava

Namijenjena je prvenstveno onima čiji je to pravni interes: pravosuđu, odvjetnicima, inspekcijskim službama, tijelima uprave kao i odgovornim osobama u tvrtkama, vještacima, revizorima ali i pojedincima i vlasnicima trgovačkih društava kako bi na što kvalitetniji način zaštitili svoj interes.

Iz predgovora:


…Uz klasične oblike povreda, prava industrijskog vlasništva često bivaju izložena radnjama nelojalne konkurencije. Pojam i zaštitu od nelojalne konkurencije u Republici Hrvatskoj prvenstveno uređuje Zakon o trgovini, ali i niz drugih zakonskih tekstova koji ovu zaštitu nadopunjuju i osnažuju. Pojam nelojalne konkurencije (nepoštenog trgovanja) određen je metodom primarne generalne klauzule kombiniranom metodom pozitivne enumeracije, što bi značilo da se svaki u zakonu navedeni slučaj nelojalne konkurencije mora u konkretnom slučaju promatrati sam za sebe i zadovoljavati uvjete iz generalne klauzule nelojalne konkurencije.


Niz zakonskih novina, naročito novi zakoni u području prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, te aktualni trgovinski zakon, koji uključuju pojam i radnje nelojalne konkurencije, objašnjavaju potrebu da se nakon više desetljeća napiše nova cjelovita monografija o relaciji prava intelektualnog vlasništva i nelojalne konkurencije, u kojoj se daje temeljita analiza svih zakonskih odredaba i pravnih instituta, kako s teorijskog, tako i s praktičnog aspekta.


U raspravi se polazi od stava da se prava industrijskog vlasništva ne štite samo pokretanjem sudskih sporova zbog povreda tih prava, nego i pokretanjem sudskih postupaka zbog nelojalne konkurencije, kada su ta prava industrijskog vlasništva ugrožena ili povrijeđena radnjama nelojalne konkurencije.


Osnovno obilježje ove knjige je, ozbiljna, svestrana i fundirana znanstveno-stručna obrada materije nelojalne konkurencije u odnosu na prava intelektualnog vlasništva, gdje se uspoređuju stajališta iz hrvatske s inozemnom legislativom, međunarodnim konvencijama i ugovorima, europskim pravom i – posebice naglašavamo – bogatom sudskom praksom te se isto tako razlažu gledišta domaćih i referentnih inozemnih autora u ovom i srodnim područjima.


Pred nama je ne samo prvo monografijsko, nego i jedno zaista praktično i korisno djelo, čija je najveća vrijednost u prilazu i načinu obrade sudske zaštite od nelojalne konkurencije, što predstavlja novinu u pravnoj literaturi. U prilogu je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovini Republike Hrvatske.


Ovu knjigu predajemo svima onima koji se bave pravnom zaštitom prava intelektualnog vlasništva, bilo da sudjeluju u gospodarskim i trgovinskim tokovima, teorijskom izučavanju prava intelektualnog vlasništva ili u postupku stjecanja odnosno zaštite tih subjektivnih nematerijalnih prava (trgovci, zastupnici u području prava industrijskog vlasništva, advokati, carinici, policija, inspektori, drugi državni službenici, državni tužitelji, notari, suci, pravnici u privredi, studenti i dr.). Stoga je toplo preporučujemo stručnoj i znanstveno-pravnoj javnosti, nadajući se kako će pomoći kvalitetnijem poznavanju propisa, razumijevanju pojma i funkcije prava industrijskog vlasništva i njihove zaštite od nelojalne konkurencije, te stvaranju pretpostavki za izbjegavanje, otklanjanje i rješavanje sve češćih sporova u ovom području.


Iz sadržaja:

 • POJAM I PRAVNA VRELA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 • POJAM I MJESTO NELOJALNE KONKURENCIJE U SUVREMENOM PRAVU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
 • RADNJE NELOJALNE KONKURENCIJE
 • PREGLED USPOREDNOG PRAVA U SVEZI SA ZAŠTITOM OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • UPRAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • SUDSKI POSTUPAK U TRGOVAČKIM SPOROVIMA ZBOG NELOJALNE KONKURENCIJE
 • ALTERNATIVNI NAČINI RJEŠAVANJA SPOROVA U SVEZI SA ZAŠTITOM PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • KAZNENOPRAVNA I PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE PRED EUROPSKIM SUDOVIMA
 • PERSPEKTIVE ZAŠTITE OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • KAZALO POJMOVA
 • PRAVNI PRAKTIKUM:
  Zakon o trgovini
  Zakon o žigu
  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja