Zakonodavni okvir radnog prava koji se obrađuje u izdanju:


Zakon o radu NN 93/14/Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta („Narodne novine“, br. 93/14), Zakon o europskim radničkim vijećima („Narodne novine“, br. 93/14), Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“, br. 93/14), Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) („Narodne novine“, br. 93/14), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 71/14, 118/14 i 154/14), Zakon o strancima („Narodne novine“, br. 130/11 i 74/13), Zakon o volonterstvu („Narodne novine“, br. 58/07 i 22/13), Zakon o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08), Zakon o minimalnoj plaći („Narodne novine“, br. 39/13), Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08 i 112/12), Ovršni zakon („Narodne novine“, br. 112/12), Stečajni zakon („Narodne novine“, br. 71/15), Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama („Narodne novine“, br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13 i 152/14), Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“, br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 i 153/13), Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13 i 152/14), Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu („Narodne novine“, br. 73/13 i 36/15), te Zakon o osiguravanju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, br. 86/08, 80/13 i 82/15).
Podzakonski propisi. Među ovim propisima izdvajamo: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, br. 32/15. 9/15), Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima („Narodne novine“, br. 3/84, 55/85 i 25/92), Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“, br. 146/14), Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o poslovima na kojima ne može raditi žena („Narodne novine“, br. 44/96), Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, br. 3/16), Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („Narodne novine“, br. 89/15), Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj spriječenosti („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o elektroničkom ispisu podataka iz područja radnih odnosa („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora („Narodne novine“, br. 146/14), Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, br. 62/10), Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti („Narodne novine“, br. 146/14), Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 3/16), Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata („Narodne novine“, br. 146/14), Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika („Narodne novine“, br. 32/15), Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova („Narodne novine“, br. 125/15), te Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima („Narodne novine“, br. 130/15)

SADRŽAJ:


Glava I. UVOD U RADNO PRAVO /Osnovna pitanja radnog prava/Definicija radnog prava/Podjela radnog prava/Temeljni pojmovi radnog prava i radne politike/Nazivi za radno pravo i srodne discipline/ Nazivi za radno pravo kroz povijest/Radno pravo i srodne discipline/Razvoj radnog prava/Temeljna    načela   radnog   prava/Uvodno   o   načelima   radnog   prava/Načelo   slobode    rada/Načelo   prava   na   rad/Načelo   prava   na   udruživanje/Načelo   zaštite   i   sigurnosti   radnika/Načelo   neotuđivosti   i   zaštite   prava   iz    radnog   odnosa/Izvori radnog prava/Nacionalni   izvori   radnog   prava/Državni   izvori   radnog   prava   /   Ustav   Republike   Hrvatske/Zakon   o   radu/Podzakonski   propisi/ Izvori autonomnog (profesionalnog) radnog prava/Međunarodni izvori radnog prava/Izvori međunarodnog radnog prava/ Konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada/Drugi izvori međunarodnog prava/Europsko radno pravo/Radno pravo Europske unije/Primarno pravo Europske unije/Sekundarno pravo Europske unije/Europsko kolektivno radno pravo/Praksa Suda pravde Europske unije/ Radno pravo u konvencijskim rješenjima Vijeća Europe/Običaji/Sudska praksa/Pravna znanost/Glava II.       INDIVIDUALNI   RADNI   ODNOSI/     Zasnivanje   radnog   odnosa/Pojam   ugovora   o   radu/Ugovor o radu na neodređeno vrijeme/Ugovor o radu na određeno vrijeme/Oblik i sadržaj ugovora o radu i pisane potvrde o sklopljenom ugovoru/Rad na izdvojenom radnom mjestu/Zapošljavanje maloljetnika/Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu/Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu prema zakonu o radu/Prednosti pri zapošljavanju – pozitivna diskriminacija u radnom pravu/Rad stranaca u Republici Hrvatskoj/Rad umirovljenika/Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima/Razlika ugovora o radu od drugih ugovora s prestacijom rada/Ugovor o djelu /Menadžerski ugovor /Ugovor o volontiranju /Rad redovitih učenika i studenata /Obavljanje poslova u poljoprivredi /Rad članova obiteljskog kućanstva u obavljanju obrta /Sudska praksa/Pravilnici o radu/Pojam pravilnika o radu/Obveza   donošenja    pravilnika   o   radu/Postupak   donošenja   pravilnika   o   radu/Sudska   praksa /Privremeno zapošljavanje/Privremeno zapošljavanje – uvod/Agencija za privremeno zapošljavanje/Ugovor o ustupanju radnika/Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova /Obveze stranaka u trostranom odnosu     /Otkaz Ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova/Naknada štete     /Posebnosti privremenog zapošljavanja   /   Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika/Zaštita života i zdravlja radnika     /Zaštita privatnosti radnika/Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad/Probni rad/Pojam probnog rada   /Trajanje probnog rada   /Obrazovanje i osposobljavanje za rad/Zapošljavanje pripravnika /Stručno osposobljavanje za rad/Sudska praksa/Radno vrijeme/Pojam radnog vremena/Radno vrijeme prema Direktivi 2003/88/EZ/Radno vrijeme prema Zakonu o radu/ Zakonsko određenje radnog vremena/ Puno i nepuno radno vrijeme/Skraćeno radno vrijeme/Prekovremeni rad/Raspored radnog vremena/Preraspodjela radnog vremena /Rad u smjenama / Noćni rad /Sudska praksa/Odmori i dopusti/Radno i slobodno vrijeme/Pravo na odmor/Pravo na stanku/Pravo na dnevni odmor/Pravo na tjedni odmor/Godišnji odmor     /Pravo radnika na godišnji odmor/Razmjerni dio godišnjeg odmora/Utvrđenje godišnjeg odmora/Naknada za neiskorišteni godišnji odmor/Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima/Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu/Raspored korištenja godišnjeg odmora/Regres za godišnji odmor/Pravo radnika na dopust /Plaćeni dopust /Neplaćeni dopust/Opće pravo na neplaćeni dopust/Prava kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike, članove skupština ili vijeća, župane, gradonačelnike i načelnike općina i njihove zamjenike na poseban neplaćeni dopust/Sudska praksa i mišljenja nadležnih tijela/Mogućnost drugačijeg uređenja radnog vremena,   noćnog rada i odmora   /Zaštita posebnih kategorija radnika/Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja/Zaštita obitelji/Zaštita pri zasnivanju radnog odnosa/ Zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa/Zaštita od prestanka radnog odnosa/ Izvanredno otkaz ugovora o radu trudnice/   Pravo povratka na predhodne ili odgovarajuće poslove     / Zaštita neposredno prije i poslije rođenja djeteta/Sudska praksa/Zaštita trudnica koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad/Posebna zaštita invalidnih osoba     /Zabrana otkaza radniku koji je privremeno nesposoban za rad/Povratak radnika na iste ili slične poslove/Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti/Sudska praksa/Posebna zaštita maloljetnika u radnom odnosu/Plaća i naknada plaće/Pravni izvori   /Pojam plaće/Minimalna plaća/Modaliteti određivanja plaće prema vrsti pravnog akta/Pravo na jednaku plaću/Isplata plaće i naknade plaće/Pravo na povećanu plaću/Naknada plaće /Tajnost plaće/Zabrana prijeboja/Zaštita plaće pri prisilnom ustegnuću/Naknade troškova, nagrade, potpore i otpremnine   /Sudska praksa i mišljenja državnih tijela   /Intelektualne tvorevine radnika stvorenena radu ili   u svezi s radom/Intelektualne tvorevine i intelektualno vlasništvo/Izumi i tehnička unapređenja radnika/Izumi radnika/ Izumi ostvareni na radu ili u svezi s radom/Izum koji je u svezi s djelatnošću poslodavca/ Tehnička unapređenja/Autorska djela stvorena u izvršavanju ugovora o radu/Autorsko djelo i autorsko pravo   /   Autorska djela stvorena u radnom odnosu/Ugovor o autorskom djelu /Sudska praksa     /Naknada štete /Odgovornost za štetu/Odgovornost radnika za štetu/Odgovornost više radnika za štetu/Unaprijed utvrđeni iznos štete/Regresna odgovornost radnika/Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku   /Sudska praksa   /Prestanak ugovora o radu/Načini prestanka ugovora o radu     /Otkaz ugovora o radu/Redoviti otkaz ugovora o radu /Izvanredni otkaz ugovora o radu   /   Neopravdani razlozi za otkaz/Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme /Postupak prije otkazivanja /Oblik, obrazloženje i dostava otkaza     /Otkazni rok /Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora/   Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza   /Sudski raskid ugovora o radu/   Otpremnina/Kolektivni višak radnika /Posebna prava radnika upućenih na rad u inozemstvo   /   Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava/Zabrana otkaza/Sudska praksa/Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa   /Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa   /Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa/Dvostupnost zaštite prava iz radnog odnosa   /Sudska nadležnost u postupcima zaštite prava iz radnog odnosa   /Novi zakon o radu i sudska nadležnost/   Stvarna nadležnost sudova u radnim sporovima/Općinski sudovi/Županijski sudovi/   Trgovački sudovi/   Upravni sudovi/Posebnosti sudskih postupaka u radnim sporovima/Teret dokazivanja u radnim sporovima/Arbitraža i mirenje/Pretpostavka suglasnosti s odlukom poslodavca/Zastara potraživanja iz radnog odnosa/Zaštita dostojanstva radnika/Sudska praksa/   Glava III.   SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU/Sudjelovanje radnika u odlučivanju kod poslodavaca/Pojam i pravni režim sudjelovanja radnika u odlučivanju/Pravna vrela/Radničko vijeće/Uvjeti za izbor radničkog vijeća/Pravo na izbor radničkog vijeća/Broj članova radničkog vijeća/Glavno radničko vijeće/Izborno razdoblje/Postupak izbor radničkog vijeća   /Biračko pravo i liste kandidata/   Donošenje novog pravilnika/Utemeljenje prvog radničkog vijeća/Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće/Raspisivanje izvanrednih izbora za radničko vijeće/   Izborni odbor/Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće/Vrijeme i mjesto provođenje izbora za radničko vijeće/   Lista kandidata za članove radničkog vijeća/Rad izbornog odbora/Birački odbor/Obveze poslodavca/Popis birača     /Glasački listić/Postupanje prije uručenja glasačkog listića/   Način glasovanja/   Zapisnici u postupku izbora radničkog vijeća/Radničko vijeće organizacijske jedinice     /   Glavno radničko vijeće   /Obveza dostavljanja podataka/Utvrđivanje rezultata izbora/Temeljna ovlaštenja radničkog vijeća/Obveza obavješćivanja/Obveza savjetovanja prije donošenja odluke/Suodlučivanje/Odnos sa sindikatom/Rad radničkog vijeća/Nastupanje pred sudom   /Sporazum radničkog vijeća s poslodavcem/Druga pitanja od važnosti za djelovanje radničkog vijeća/Europsko radničko vijeće    

/Skup radnika/Predstavnik radnika u organu poslodavca /Povjerenik radnika za zaštitu na radu/Izbor povjerenika za zaštitu na radu/Prava povjerenika za zaštitu na radu/Obveze poslodavca prema povjereniku za zaštitu na radu/Prekršajna odgovornost poslodavca za propuste prema povjereniku za zaštitu radu/Sudska praksa i mišljenja državnih tijela/   Glava IV. KOLEKTIVNI RADNI ODNOSI/Socijalni dijalog, sloboda udruživanja i prava sindikata i udruga poslodavaca   /Pravni okvir/Socijalni dijalog/Udruge radnika i poslodavaca/Pravo na udruživanje/Dobrovoljnost udruživanja/Udruge više razine/Kompetencije udruge/Utemeljenje udruge/   Zabrana nadzora i sudska zaštita članskih prava   /Zabrana nejednakog postupanja zbog sindikalnog članstva ili djelatnosti/Sindikalni predstavnik i povjerenik/Zaštita sindikalnog povjerenika/Sindikalna članarina/Prestanak djelovanja udruge/Zabrana djelovanja udruge/Gospodarsko-socijalno vijeće/Ovlaštenja gospodarsko-socijalnog vijeća/Osnivanje gospodarsko-socijalnog vijeća   /Sudska praksa/Kolektivni ugovori   /Pojam kolektivnih ugovora/Stranke kolektivnog ugovora/Predmet kolektivnog ugovora/Vrste i oblici kolektivnih ugovora/Dužnost ispunjavanja obveza iz kolektivnog ugovora u dobroj vjeri   /Vrijeme važenja kolektivnog ugovora   /Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru /Otkaz kolektivnog ugovora/Dostava kolektivnog ugovora nadležnom tijelu     /Objava kolektivnog ugovora   /Proširenje primjene kolektivnog ugovora   /Sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora/Sudska praksa/Rješavanje kolektivnih radnih sporova/Radni sporovi/Kolektivni radni sporovi/Sudsko rješavanje kolektivnih radnih sporova/Mirenje u kolektivnim radnim sporovima/Arbitraža u kolektivnim radnim sporovima/Konfliktno rješavanje kolektivnih radnih sporova/Štrajk/Pojam i pravna priroda štrajka/   Vrste štrajkova/Pravo na štrajk u hrvatskom pravu/Posljedice organiziranja ili sudjelovanja u štrajku/Sudska zabrana nezakonitog štrajka/Isključenje s rada (lockout)     /Sudska nadležnost za zabranu štrajka i isključenja s rada/Drugi oblici industrijskih akcija     /sudska praksa/Glava V. ODGOVORNOST ZA POVREDE PROPISA U PODRUČJU RADNIH ODNOSA/Nadzor nad primjenom propisa o radu i upravne mjere/Upravni nadzor/Inspekcijski nadzor/Upravne mjere/Prekršajnopravna zaštita u području radnih odnosa/Prekršajna odgovornost poslodavca/Lakši prekršaji poslodavaca/ Teži prekršaji poslodavaca/Najteži prekršaji poslodavaca/Prekršajna odgovornost sindikata, poslodavca i udruga poslodavaca/Prekršaji sindikata i udruga sindikata više razine/ Prekršaji udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine/Kaznena djela protiv radnih odnosa

/Kaznena djela protiv radnih odnosa u novom hrvatskom radnom zakonodavstvu/Sudska praksa/Glava VI. NOVI OGLEDI IZ RADNOG PRAVA/Trgovačka društva kao subjekti radnog odnosa/Pravo društava/Pravna vrela prava društava/Trgovačko društvo u hrvatskom pravu/Trgovačko društvo u europskom pravu/Subjekti radnog odnosa prema Zakonu o radu/Trgovačko društvo u novom Zakonu o radu/Povezana društva i nova regulativa ustupanja radnika /Povezana društva/Pojam povezanih društava / Vrste povezanih društava /Društvo s većinskim udjelom i društvo s većinskim pravom odlučivanja u drugome društvu /Ovisno i vladajuće društvo / Koncern i koncernsko društvo /Društva s uzajamnim udjelima/Društva povezana poduzetničkim ugovorima/Ustupanje radnika povezanom društvu prema Zakonu o rad/Satusne promjene trgovačkih društava i zaštita prava zaposlenika/Općenito o statusnim promjenama trgovačkih društava/Pripajanje i spajanje/Općenito o pripajanju I spajanju /Pripajanje /Spajanje/ Zaštita prava radnika – prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca /Podjela/Podjela s osnivanjem/ Podjela s preuzimanjem/Preoblikovanje/Općenito o preoblikovanju 747/Preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću/Preoblikovanje društva s ogranom odgovornošću u dioničko društvo/Preoblikovanje dioničkog društva u javno trgovačko društvo i u komanditno društvo/ Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u javno trgovačko društvo i u komanditno društvo / Preoblikovanje društava osoba u društva kapitala/Zabrana konkurencije u trgovačkim društvima i ustanovama s posebnim osvrtom na zabranu konkurencije radnika s poslodavcem /Pojam konkurencije/Zabrana konkurencije u trgovačkom društvu/Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem/ Zakonska zabrana natjecanja /Ugovorna zabrana natjecanja /Ugovorna kazna / Sudska praksa /Zabrana konkurencije u ustanovama /Refleksije suvremenog europskog patentnog prava na radnopravni položaj izumitelja/Patentno pravo Republike Hrvatske/Konvencija o europskom patentu/Europski patent s jedinstvenim učinkom/Jedinstveni patentni sud/Europski patent i radni odnos/Sudska nadležnost u radnim sporovima/Sudsko rješavanje radnih sporova prema novom Zakonu o radu

/Stvarna nadležnost sudova u radnim sporovima/ Općinski sudovi /Županijski sudovi /Trgovački sudovi /Upravni sudovi /Posebnosti sudskih postupaka u radnim sporovima/Stegovna odgovornost nastavnika, suradnika, ostalih zaposlenika i studenata visokih učilišta/Pravni okvir i vrela/Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju / Zakon o radu /Pravilnik o radu /Prijedlog mogućih normativnih rješenja/Posebnosti radnog odnosa zaposlenika u javnim ustanovama/Javne ustanove/Općenito o radnom odnosu zaposlenih u javnim ustanovama/Pravni status kazališnih umjetnika i drugih kazališnih radnika/Pravna vrela o kazališnim umjetnicima i drugim kazališnim radnicima /Kazališni umjetnici /Sklapanje ugovora o radu s kazališnim umjetnicima / Ugovor o radu na određeno vrijeme s kazališnim umjetnikom

/ Način zasnivanja radnog odnosa kazališnog umjetnika i audicija /Kazališni umjetnici koji čine kolektivna umjetnička tijela /Ugovor o radu s kazališnim umjetnicima bez raspisivanja natječaja/ Zaštita kazališnih umjetnika /Obavijest o neproduživanju ugovora o radu kazališnom umjetniku / Status nacionalnih prvaka /Drugi kazališni radnici /Sprječavanje natjecanja kazališnog radnika s kazalištem / Prestanak ugovora o radu s kazališnim umjetnikom /Radni status zdravstvenih radnika/Novi Stečajni zakon i prava iz radnog odnosa/Stečajni zakon/Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca/Sudska praksa/Odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne kao razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

/Poslovna tajna /Poslovna tajna u europskom pravu/Poslovna tajna u novom hrvatskom radnom pravu/Kazneno djelo odavanja neovlaštenog pribavljanja poslovne tajne /Sudska praksa/Dužnost građana u obrani i radni odnos/Prava i dužnosti državnih službenika – radni odnos sui generis/Državni službenici i namještenici/Prava, obveze i odgovornost državnih službenika /Načela ponašanja državnih službenika/Izvršavanje naloga/Sukobi interesa/ Prijam državnih službenika u službu/Probni rad/Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi /Premještaji/ Ocjenjivanje državnih službenika/ Odgovornost za povrede službene dužnosti /Sudska praksa /TEMELJNA LITERATURA /KAZALO POJMOVA


Promjene koje su nastupile u radnom zakonodavstvu su na razini individualnih radnih odnosa - u institutu ustupanja radnika, radnog vremena te godišnjeg odmora, uveden je prestanak ugovora o radu zbog smrti poslodavca, kao i nova regulativa glede iniciranja postupka izbora za radnička vijeća te mandata radničkih vijeća. Na razini kolektivnih radnih prava - novine kod imenovanja sindikalnog povjerenika, proširenja primjene kolektivnog ugovora, brisanja odredbe o produženoj primjeni pravnih pravila iz kolektivnog ugovora, nadležnosti sudova u sporovima o otkazu kolektivnog ugovora, definicije sporova u svezi s kojima je dopušten štrajk i sl.
Posebno je obrađeno radno pravo službenika, državnih i lokalnih dužnosnika, slobodnih zanimanja (umjetnika i drugih)