KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA OPĆI DIO (NN 125/2011., 144/2012., 56/2015., 61/2015. – ispravak, 101/2017., 118/2018. i 126/2019.)

Recentno, meritorno, referentno, sveobuhvatno i temeljito izdanje koje ne samo da sistematizira, nego i kritički sagledava postojeći normativni okvir, uz argumentirane prijedloge za njegovo unaprjeđenje tamo gdje se to čini potrebno. Komentar prikazuje gotovo tisuću odluka domaćih sudova (u najvećem je dijelu riječ o odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kojih je više od osam stotina), koje u bitnome ilustriraju postojeće pravne standarde uspostavljene u hrvatskoj sudskoj praksi. Pritom sudska praksa nije samo reproducirana ispod zakonske odredbe na koju se odnosi, nego ju autori analiziraju i sintetiziraju, međusobno suprotstavljajući različita tumačenja i stavove. Upravo na temelju sudske prakse autori nude svoju viziju pravnih rješenja uočenih ključnih problema u primjeni pojedinih instituta u praksi. Uz bogatstvo sudske prakse domaćih sudova, komentar sadrži i relevantne odluke drugih sudova, od čega osobito valja istaknuti judikaturu Europskog suda za ljudska prava, ali i prikaz najvažnijih odluka Suda Europske unije, izuzetno važnom praksom koja izravno ili posredno veže i Republiku Hrvatsku. Iako je riječ o komentaru materijalnog Kaznenog zakona, velika dodana vrijednost leži u važnim usputnim opažanjima i komentarima procesnopravne naravi. Autori detaljno razlažu temeljne institute kaznenog materijalnog prava i otklanjaju brojne dvojbe oko njihovih mogućih tumačenja te načina njihove primjene u praksi. Zbog toga je ovo nezaobilazni priručnik za sve „primjenjivače“ kaznenih propisa (pravosuđe, odvjetništvo, državno odvjetništvo, teoretičare…) te sve one koji će se susresti s primjenom kaznenopravnih normi u postupcima pred nacionalnim ali i međunarodnim sudovima. U prilogu knjiga donosi pročišćeni zakonski tekst Posebnog dijela KZ-a, detaljno kazalo pojmova i popis prikazanih presuda ESLJP-a i SEU-a.