IZ RECENZIJA IZDVAJAMO:


“…KAZNENI ZAKON – Drugo, izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje, svakako predstavlja značajan dodatak i teoretskoj literaturi koja se bavi kaznenim pravom. Ovo tim više što valja istaći da u ovom trenutku osim autora knjige, mr. sc. Šime Pavlovića niti jedan drugi autor kaznenopravne literature, bilo iz redova profesora s nekog od Sveučilišta u Republici Hrvatskoj ili sudaca visokih sudova nije bio spreman prihvatiti se izazova obrade novog teksta Kaznenog zakona, kako je bio sprema prihvatiti se izuzetno teškog i složenog posla – izrade komentara teksta potpuno novog Kaznenog zakona autor recenziranog djela. Takav poriv odraz je altruističkih nastojanja samog autora knjige da u trenutku kada praktičari – primjenjivači zakona pokušavajući „držati glavu iznad vode“ u naraslim bujicama legislativnih aktivnosti zakonodavca koji novim i novim zakonskim rješenjima želi riješiti probleme koje prepoznaje, izlažu se realnoj opasnosti „utopiti se“, ukazuje im da i u toj situaciji postoji nešto što se naziva pravni kontinuitet norme (ukazujući na ranija rješenja sudske prakse) i teleološko tumačenje pravne norme, čime ova knjiga postaje vodilja u tome kako tumačiti, a zatim i primjenjivati norme novog Kaznenog zakona. Upravo stoga ona je nužan priručnik praktičarima čije je poslovno opredjeljenje kaznena grana prava te mi je teško i zamisliti bilo kojeg praktičara u kaznenoj grani prava da bi mogao bez velikih napora nastaviti svoj rad u kaznenom pravu, a da pri tome ne koristi knjigu autora mr. sc. Šime Pavlovića KAZNENI ZAKON – Drugo, izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje. U konačnici nalazim da drugo izdanje knjige KAZNENI ZAKON – Drugo, izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje, autora mr. sc. Šime Pavlovića predstavlja posebno vrijedan radu u trenutku kad započinje primjena novog Kaznenog zakona sa značajno izmijenjenom regulativom, kako u općem tako i u posebnom dijelu, predstavlja prvenstveno nužan priručnik svim praktičarima koji rade u domeni kaznenog prava. Kroz kritička promišljanja samog autora te obogaćeni prikaz sudske prakse, autor daje objašnjenje kako tumačiti norme novog Kaznenog zakona. Knjiga istovremeno obogaćuje i fond teorijskih rasprava u Republici Hrvatskoj instituta kaznenog materijalnog prava…”


Damir Kos, mag. iur, sudac Vrhovnog suda RH


“...Potreba za ovakvom knjigom je višestruka: nakon prvog izdanja knjige Kazneni zakon autora mr. sc. Šime Pavlovića donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 144/12 od 7. prosinca 2012. g.), Vrhovni sud Republike Hrvatske je 27. prosinca 2012. g. donio pravna shvaćanja Kaznenog odjela o visinama neodređenih vrijednosti zakonskih obilježja pojedinih kaznenih djela (broj: Su-IV-k-4/12) koja je autor “uklopio” u drugo izdanje svoje knjige. Poslovična aktualnost autora mr.sc. Šime Pavlovića na taj način iznjedrila je djelo koje predstavlja najkompetentnije i najaktualnije djelo kaznenog materijalnog prava, vezanog za Kazneni zakon u datom trenutku. Ono što treba posebno istaknuti, u knjizi autora mr.sc. Šime Pavlovića jest bogati prikaz sudske prakse. Iako sudska praksa nije neposredni izvor kaznenog prava, ona je u funkcionalnom smislu, kao osnova za rješavanje konkretnih slučajeva, ekvivalent zakonskim izvorima. To autor, kao vrsni praktičar, dobro zna jer tumačenje kaznenih zakona nije neki pravnotehnički, već u prvom redu, stvarateljski posao u kojemu upravo sudska praksa prilagođava zakone novim društvenim potrebama. I ovaj puta (kao i u prvom izdanju knjige) autor je posebnu pozornost posvetio bitno izmijenjenim kao i novim kaznenim djelima. Sve su to razlozi da se knjiga autora mr.sc. Šime Pavlovića prihvati kao stručna literatura koja će u mnogome olakšati postupanje svima onima koji djeluju u situaciji primjene Kaznenog zakona, bez obzira na to radi li se o praktičarima ili se radi o izgradnji kaznenog prava kao takvog. Osim toga autor mr. sc. Šime Pavlović svojim autorskim objekcijama ostvaruje ono što je prof. Franjo Bačić tako često govorio: “Zadatak je znanosti i teorije kaznenog prava da izgrade takvo kazneno pravo u kojem će postojati sklad i ravnoteža demokratskih, humanističkih i etičkih vrijednosti pojedinaca i zajednice. Demokratski i humanistički profil kaznenog prava ne smije dovesti do slabljenja njegove zaštitne funkcije niti se ta funkcija smije realizirati na način koji bi obezvrijedio demokratske, humanističke i etičke imperative”…


Mr. sc. Marijan Svedrović, sudac Vrhovnog suda RH

 

RASPRODANO


U pripremi 3. izdanje