Naše reference:

 • Sabor Republike Hrvatske
 • Ured Predsjednika Republike Hrvatske
 • HAZU
 • Ustavni sud
 • Vrhovni sud Republike Hrvatske
 • Županijski sud u Zagrebu
 • Županijski sud u Rijeci
 • Županijski sud u Zadru
 • Županijski sud u Splitu
 • Županijski sud u Puli
 • Županijski sud u Osijeku
 • Županijski sud u Šibeniku
 • Općinski kazneni sud u Zagrebu
 • Općinski sudovi
 • Prekršajni sudovi
 • Visoki prekršajni sud
 • Visoki trgovački sud
 • Udruge sudaca (članovi)
 • Udruga korporativnih pravnika
 • DORH
 • USKOK
 • Članovi Hrvatske udruge kaznenopravnih znanost
 • Hrvatska odvjetnička komora (odvjetnici i odvjetnički uredi)
  vještaci
  revizori
 • Pravni fakulteti (Split, Zagreb, Rijeka, Osijek)
 • Prometni fakultet u Zagrebu
 • Visoka učilišta u RH
 • stručne službe referentnih tijela, ministarstava /uprave,
 • Rektorat Sveučilišta u Zagrebu
 • Rektorat Sveučilišta u Splitu
 • Specijalne bolnice
 • Croatia osiguranje
 • HEP
 • JANAF
 • INA
 • ACI
 • Belje
 • Jadranski galenski laboratorij
 • Hrvatske autoceste
 • Županijske ceste
 • Grad Zagreb
 • Centri socijalne skrbi
 • Grad Split
 • stručne knjižnice i gradske knjižnice
 • sindikati, udruge za zaštitu ljudskih prava…


  Reference u EU i inozemstvu:

 • Pravosudna knjižnica Vrhovnog suda Slovenije - Ljubljana
 • Viši sud Podgorica
 • Vrhovni sud Crne Gore
 • Apelacioni sud Crne Gore
 • Sud Bosne i Hercegovine Sarajevo
 • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine
 • Apelacioni sud Distrikt Brčko
 • Pravni Fakultet – Beograd
 • Institut za kriminološka I sociološka istraživanja, Beograd
 • Filozofski fakultet -  Mostar
 • Filozofski fakultet – Sarajevo
 • VIPOX, Sarajevo
 • Globus osiguranje a.d.o., Beograd
 • Uniqa osiguranje Sarajevo

 

Iznimnoj vrijednosti ove nezaobilazne stručne knjige osim vrhunske profesionalne, savjetodavne, analitičke razine autorskog teksta uvelike pridonosi prikaz bogate arhive referentnih sudskih odluka koje in concreto ukazuju na stavove struke i pravosuđa u konkretnim sporovima iz čega SE MOGU ISČITATI konkretni savjeti za konkretne situacije što ovu knjigu čini jedinstvenim izdanjem na našem tržištu


…vrhunsko stručno izdanje, čija kvaliteta i aktualnost je neprijeporna, donosi SVEOBUHVATAN I KOMPARATIVAN PRIKAZ (uz suodnos s drugim institutima) prava intelektualnog, industrijskog vlasništva, autorskih i srodnih prava, postulate i pravne norme zaštite tržišnog natjecanja (tematika koja svakoga dana dobiva na sve većem značaju) u suodnosu s pravima potrošača - pravnu regulativu, prikaz bogate referentne i recentne sudsku praksu RH, EU kao i prikaz pravnih normi u pravnim sustavima zemalja regije u konkretnim situacijama koje su referetne za poziciju subjekata iz RH kao I za razumijevanje kompleksnosti područja prava koji se u monografiji donosi.


Mišljenje je struke da je ova stručna knjiga jedina na području RH koja na ovako sveobuhvatan i slojevit način daje prikaz svih aspekata prava i zaštite prava intelektualnog vlasništva, autorskog i žigovnog prava

Namijenjena je prvenstveno onima čiji je to pravni interes: pravosuđu, odvjetnicima, inspekcijskim službama, tijelima uprave kao i odgovornim osobama u tvrtkama, vještacima, revizorima ali i pojedincima i vlasnicima trgovačkih društava kako bi na što kvalitetniji način zaštitili svoj interes.

Iz predgovora:


…Uz klasične oblike povreda, prava industrijskog vlasništva često bivaju izložena radnjama nelojalne konkurencije. Pojam i zaštitu od nelojalne konkurencije u Republici Hrvatskoj prvenstveno uređuje Zakon o trgovini, ali i niz drugih zakonskih tekstova koji ovu zaštitu nadopunjuju i osnažuju. Pojam nelojalne konkurencije (nepoštenog trgovanja) određen je metodom primarne generalne klauzule kombiniranom metodom pozitivne enumeracije, što bi značilo da se svaki u zakonu navedeni slučaj nelojalne konkurencije mora u konkretnom slučaju promatrati sam za sebe i zadovoljavati uvjete iz generalne klauzule nelojalne konkurencije.


Niz zakonskih novina, naročito novi zakoni u području prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, te aktualni trgovinski zakon, koji uključuju pojam i radnje nelojalne konkurencije, objašnjavaju potrebu da se nakon više desetljeća napiše nova cjelovita monografija o relaciji prava intelektualnog vlasništva i nelojalne konkurencije, u kojoj se daje temeljita analiza svih zakonskih odredaba i pravnih instituta, kako s teorijskog, tako i s praktičnog aspekta.


U raspravi se polazi od stava da se prava industrijskog vlasništva ne štite samo pokretanjem sudskih sporova zbog povreda tih prava, nego i pokretanjem sudskih postupaka zbog nelojalne konkurencije, kada su ta prava industrijskog vlasništva ugrožena ili povrijeđena radnjama nelojalne konkurencije.


Osnovno obilježje ove knjige je, ozbiljna, svestrana i fundirana znanstveno-stručna obrada materije nelojalne konkurencije u odnosu na prava intelektualnog vlasništva, gdje se uspoređuju stajališta iz hrvatske s inozemnom legislativom, međunarodnim konvencijama i ugovorima, europskim pravom i – posebice naglašavamo – bogatom sudskom praksom te se isto tako razlažu gledišta domaćih i referentnih inozemnih autora u ovom i srodnim područjima.


Pred nama je ne samo prvo monografijsko, nego i jedno zaista praktično i korisno djelo, čija je najveća vrijednost u prilazu i načinu obrade sudske zaštite od nelojalne konkurencije, što predstavlja novinu u pravnoj literaturi. U prilogu je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovini Republike Hrvatske.


Ovu knjigu predajemo svima onima koji se bave pravnom zaštitom prava intelektualnog vlasništva, bilo da sudjeluju u gospodarskim i trgovinskim tokovima, teorijskom izučavanju prava intelektualnog vlasništva ili u postupku stjecanja odnosno zaštite tih subjektivnih nematerijalnih prava (trgovci, zastupnici u području prava industrijskog vlasništva, advokati, carinici, policija, inspektori, drugi državni službenici, državni tužitelji, notari, suci, pravnici u privredi, studenti i dr.). Stoga je toplo preporučujemo stručnoj i znanstveno-pravnoj javnosti, nadajući se kako će pomoći kvalitetnijem poznavanju propisa, razumijevanju pojma i funkcije prava industrijskog vlasništva i njihove zaštite od nelojalne konkurencije, te stvaranju pretpostavki za izbjegavanje, otklanjanje i rješavanje sve češćih sporova u ovom području.


Iz sadržaja:

 • POJAM I PRAVNA VRELA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
 • POJAM I MJESTO NELOJALNE KONKURENCIJE U SUVREMENOM PRAVU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
 • RADNJE NELOJALNE KONKURENCIJE
 • PREGLED USPOREDNOG PRAVA U SVEZI SA ZAŠTITOM OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • UPRAVNOSUDSKA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • SUDSKI POSTUPAK U TRGOVAČKIM SPOROVIMA ZBOG NELOJALNE KONKURENCIJE
 • ALTERNATIVNI NAČINI RJEŠAVANJA SPOROVA U SVEZI SA ZAŠTITOM PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • KAZNENOPRAVNA I PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA OD NELOJALNE KONKURENCIJE PRED EUROPSKIM SUDOVIMA
 • PERSPEKTIVE ZAŠTITE OD NELOJALNE KONKURENCIJE
 • KAZALO POJMOVA
 • PRAVNI PRAKTIKUM:
  Zakon o trgovini
  Zakon o žigu
  Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja